Cliëntenraad

Onze organisatie is druk bezig met het opzetten van een cliëntenraad. Heeft u te zijner tijd toch vragen? Dan kunt u alsnog terecht bij onze functionaris middels info@zorgcentercura.nl, onder vermelding van ‘cliëntenraad’.  

Zorgcenter Cura hecht veel waarde aan de klanttevredenheid. Wij willen onze cliënten helpen om hun zelfredzaamheid te bevorderen, maar andersom leren wij ook graag van hen. Wij betreuren het als een cliënt ergens mee zou blijven zitten, dus is er een cliëntenraad in het leven geroepen waarbij de cliënt in een veilige ambiance zijn of haar op- en aanmerkingen kan delen. Onze functionaris neemt dit mee naar de interne overleggen, neemt hier indien nodig maatregelen op en koppelt de uitkomst terug naar desbetreffende cliënt. Zo trachten wij onze samenwerkingen duurzaam te onderhouden.

Wat zijn de rechten van de cliëntenraad?

  • Recht op informatie: de cliëntenraad heeft recht op informatie om haar bestaansrecht te kunnen uitoefenen.
  • Recht op overleg: de cliëntenraad overlegt periodiek met de directie of bestuurders met de instelling over ons beleid.
  • Recht om te adviseren: De cliëntenraad mag (ongevraagd) advies geven.Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Rijksoverheid, specifiek de Wet     medezeggenschap cliënten zorginstellingen.