Integrale aanpak overvallen, inbraken en geweld voortgezet

Overvallen, woninginbraken, heling en geweld blijven de komende jaren integraal aangepakt in de Taskforce Overvallen. Voorlichting vanuit gemeenten blijkt effectief in het voorkomen van woninginbraken en diverse pilots op het gebied van tegengaan van criminaliteit worden uitgebreid.

Dat schrijven minister Dekker van Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in de Voortgangsrapportage Taskforce Overvallen en aanpak van woninginbraken heling en geweld, waarmee ze de Tweede Kamer informeren. In de Taskforce Overvallen werken de strafrechtketen, gemeenten en bedrijfsleven sinds 2009 samen aan integrale aanpak van overvallen en straatroven. De taskforce voerde de afgelopen twee jaar het actieprogramma 2.0 uit.

‘Het aantal overvallen, woninginbraken, straatroven en geweld is sterk gedaald, maar toch worden er nog iedere dag gemiddeld 350 mensen in Nederland slachtoffer van deze delicten,’ schrijven de bewindslieden. ‘Op basis hiervan hebben de leden van de taskforce zich recentelijk unaniem uitgesproken om de komende jaren door te gaan met deze vorm van publiek-private samenwerking’. Ook omdat uit de recent verschenen jaarcijfers blijkt dat het aantal overvallen in 2018 met 4 procent is gestegen ten opzichte van 2017.

Woninginbraken

In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de aanpak van woninginbraken. Gemeenten hebben afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties om verouderd hang- en sluitwerk versneld te vernieuwen. Ook voorlichting vanuit gemeenten is volgens de rapportage een belangrijk en effectief instrument. Er wordt gewezen op het Donkere Dagen Offensief, waarbij inwoners worden geattendeerd op het melden van verdacht gedrag en het nemen van maatregelen om inbraak te voorkomen.

In de gemeente Almere en Nissewaard zijn digitale deurbellen met een camera ingezet om te testen als middel tegen woninginbraken. Met deze deurbel kunnen bewoners de eigen voordeur in de gaten te houden, ook als zij niet thuis zijn. Ook wordt bekeken of de politie de beelden kan gebruiken om de heterdaadkracht bij een woninginbraak te vergroten.

Ook wordt er een Fieldlab Inbraakvrije Wijk in de Rotterdamse wijk Lombardijen ingericht. In het Fieldlab wordt geexperimenteerd met hoogwaardige sensoren op straat en in woningen, om verdacht gedrag in een vroeg stadium te detecteren en op te volgen. De eerste resultaten worden in het najaar van 2019 verwacht en het is de bedoeling om de Fieldlabs in meer gemeenten in te zetten.

Pilots gemeenten

En zo zijn er meerdere pilots in gemeenten op het gebied van criminaliteit. In Tilburg draait een project waarbij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis, de huisartsenpost en ambulance geanonimiseerde gegevens over letselslachtoffers van geweld delen met de politie en de gemeente. Dit ‘omdat een substantieel deel van de geweldsincidenten niet wordt gemeld en politie en gemeenten cruciale informatie missen’. Met deze informatie kunnen volgens de taskforce op lokaal niveau betere preventieve maatregelen worden genomen.

Re-integratieofficier vrijkomende daders

In Dordrecht en Haarlemmermeer draaien pilots met een re-integratieofficier, voor langdurige begeleiding van vrijkomende daders ter voorkoming van recidive. Een ambtenaar in dienst van de gemeente heeft de taak om, samen met de politie en de reclasseringsorganisaties, toe te zien op de naleving van de opgelegde voorwaarden en perspectief op werk of onderwijs en wonen te bieden. Een pilot in Arnhem volgt binnenkort.

IPTA

De Integrale persoonsgerichte toeleiding naar arbeid (IPTA) wordt in vijf gemeenten als experiment uitgevoerd, in Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Maassluis, Schiedam en Zoetermeer. IPTA richt zich op kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar en op het wegnemen van verschillende belemmerende factoren op meerdere leefgebieden zoals wonen, werken, onderwijs en schulden. Deelnemers krijgen een door de gemeente aangestelde coach die hen intensief en langdurig begeleidt. De coach krijgt van de gemeenten ‘zoveel mogelijk ruimte om deze ondersteuning te kunnen bieden, domein overstijgend’. In 2019 starten nog vijf gemeenten met deze aanpak.

Vervolg

Het kabinet blijft de Taskforce Overvallen de komende jaren steunen. Dit is volgens Dekker en Grapperhaus in lijn met de recent gemaakte afspraken over de gemeenschappelijke veiligheidsagenda. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb blijft voorzitter van de taskforce. In een nieuw actieprogramma dat binnenkort verschijnt gaat de aandacht onder meer naar ‘de explosieve groei van bezorgdiensten op de openbare weg, waardoor een groter risico ontstaat op overvallen op deze sector’. Ook de aanpak van plof- en ramkraken krijgt extra aandacht. In dat kader schrijven Dekker en Grapperhuis nu alvast dat ‘het al dan niet toestaan van rampalen bij juweliers ter voorkoming van overvallen en ramkraken, een individuele afweging van de gemeente blijft waarbij veiligheid een belangrijke overweging is’.

Bron: Gemeente.nu